Traballo Fin de Grao

Traballos Fin de Grao no PCEO ADE-Dereito

Segundo establécese no R.D. 1393/2007 de Ordenación dos Ensinos Universitarios Oficiais, as Titulacións de Grao concluirán coa elaboración e defensa dun Traballo de Fin de Grao (TFG).

Para finalizar os seus estudos, os estudantes matriculados no PCEO terán que realizar o TFG correspondente ao Grao en ADE e o correspondente ao Grao en Dereito. Con carácter xeral, a realización dos mesmos seguirá o disposto nas normativas propias de cada título.

Dado que a Universidade de Vigo está en proceso de modificación da súa normativa xeral, mentres que esta non se produza e elabórese unha normativa específica para o PCEO, adaptada á devandita modificación, a realización de ambos os traballos seguirá o disposto nas normativas propias de cada título, cumprindo cos procedementos que se establezan en cada centro.