Primeiro curso

O primeiro ano de docencia do Dobre Grao ADE-Dereito

No primeiro ano, o alumno só cursa Materias de Formación Básica (FB). Estas son materias cuxos contidos son considerados básicos dentro da Rama de Coñecemento (neste caso “Ciencias Sociais e Xurídicas”) pero non son necesariamente específicos da titulación. Así, por exemplo, cúrsanse materias dos ámbitos “xurídico” e “empresarial”, pero tamén do ámbito “económico” e do ámbito “científico”.

Materias

Neste curso impártense 10 materias de Formación Básica:

  • Catro materias do “ámbito xurídico”: Dereito Constitucional IDereito RomanoHistoria do Dereito e Teoría do Dereito.
  • Dúas materias do “ámbito empresarial”: Fundamentos de Administración e Xestión de Empresas.
  • Dúas materias  do “ámbito económico”: Economía Española e Mundial e Microeconomía.
  • Dúas “materias instrumentais” que proporcionan as ferramentas analíticas necesarias para a comprensión doutras materias que se imparten na titulación de Administración de Empresas: Matemáticas e Estatística.